انجمن ایرانی مطالعات زنان- اخبار پایگاه
۷۷ درصد زنان ایرانی دردوران قرنطینه "خشونت" را تجربه کرده اند!

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات زنان:
http://iraws.ir/find.php?item=1.63.203.fa
برگشت به اصل مطلب