انجمن ایرانی مطالعات زنان- اخبار نشست،سخنرانی،همایش
اولین همایش ملی رشنه مطالعات زنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/20 | 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی داتشگاه خوارزمی 
برگزار می نماید:

اولین همایش ملی رشته مطالعات زنان
افق ها، رهیافت ها، راهکارها


6اسفندماه 1396
دانشگاه خوارزمی، تالار ابوریحان

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات زنان:
http://iraws.ir/find.php?item=1.61.81.fa
برگشت به اصل مطلب